header-base

ثبت نام
* این فیلد الزامی است این فیلد مورد نیاز است | این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است فیلد در مشخصات کاربری شما قابل مشاهده است | این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست فیلد در مشخصات کاربری شما قابل مشاهده نیست | اطلاعات برای: ? : فیلد توضیحات: ماوش را بر روی آیکون حرکت بدهید راهنما:موس را روی آیکون ببرید
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است

درصورتیکه ابعاد تصویر شما بیش از 200 پیکسل عرض و بیش از 200 پیکسل ارتفاع داشته باشد بصورت خودکار تغییر سایز داده خواهد شد، ضمن اینکه فایل تصویر مورد نظر نباید از 500 کیلوبایت تجاوز کند.

انتخاب فایل

با کلیک کردن "ثبت نام", شما حق انتشار این تصویر را تایید می کنید و تایید می کنید که نقض نمی کند قوانین و شرایط.

* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: نام کوچک : نام کوچک خود را وارد کنید، مثل: محمد مهدی
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: نام خانوادگی : لطفاً نام خانوادگی واقعی خود را وارد کنید.
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست اطلاعات برای: پست الکترونیک : لطفاً یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمائید. در هنگام ثبت نام یک ایمیل تایید به این آدرس فرستاده می شود.
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: نام کاربری : نام کاربری معتبر وارد نمائید.  بدون فاصله, بیش از سه کارکتر و از بین 0-9,a-z,A-Z باشد
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست اطلاعات برای: رمز عبور : رمز عبور معتبر وارد نمائید. بدون فاصله, بیش از شش کارکتر و شامل حروف بزرگ و حروف کوچک ، اعداد و علائم خاص
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست اطلاعات برای: تکرار رمز عبور : رمز عبور معتبر وارد نمائید. بدون فاصله, بیش از شش کارکتر و شامل حروف بزرگ و حروف کوچک ، اعداد و علائم خاص
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: نام پدر : <p>نام پدر</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: شماره شناسنامه : <p>شماره شناسنامه</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: محل صدور شناسنامه : <p>محل صدور شناسنامه</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: شماره ملی : <p>شماره ملی</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: تاریخ تولد : <p>تاریخ تولدرا بصورت زیر وارد نمایید:</p>
<p>مثال: &nbsp; 62/11/05</p>
<p>&nbsp;</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: جنسیت : <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">جنسیت</span></p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: وضعیت تاهل : <p>وضعیت تاهل</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: رشته تحصیلی : <p>رشته تحصیلی</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: سوابق بیمه : <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">سوابق بیمه از سال..... تا .....</span></p>
<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">مثال:</span></p>
<p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">از سال 84 تا 94</span></p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: سابقه کار : <p>از سال .... تا ....</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: نام نشریه در حال همکاری : <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">نام نشریه در حال همکاری</span></p>
این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: آدرس محل کار : <p>آدرس محل کار</p>
* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: تصویر صفحه اول شناسنامه : <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه</span></p>

درصورتیکه ابعاد تصویر شما بیش از 600 پیکسل عرض و بیش از 600 پیکسل ارتفاع داشته باشد بصورت خودکار تغییر سایز داده خواهد شد، ضمن اینکه فایل تصویر مورد نظر نباید از 500 کیلوبایت تجاوز کند.

انتخاب فایل

با کلیک کردن "ثبت نام", شما حق انتشار این تصویر را تایید می کنید و تایید می کنید که نقض نمی کند قوانین و شرایط.

* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: تصویر روی کارت ملی : <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ارسال تصویر روی کارت ملی</span></p>

درصورتیکه ابعاد تصویر شما بیش از 600 پیکسل عرض و بیش از 600 پیکسل ارتفاع داشته باشد بصورت خودکار تغییر سایز داده خواهد شد، ضمن اینکه فایل تصویر مورد نظر نباید از 500 کیلوبایت تجاوز کند.

انتخاب فایل

با کلیک کردن "ثبت نام", شما حق انتشار این تصویر را تایید می کنید و تایید می کنید که نقض نمی کند قوانین و شرایط.

* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: تصویر مدرک تحصیلی : <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">ارسال تصویر مدرک تحصیلی</span></p>

درصورتیکه ابعاد تصویر شما بیش از 600 پیکسل عرض و بیش از 600 پیکسل ارتفاع داشته باشد بصورت خودکار تغییر سایز داده خواهد شد، ضمن اینکه فایل تصویر مورد نظر نباید از 500 کیلوبایت تجاوز کند.

انتخاب فایل

با کلیک کردن "ثبت نام", شما حق انتشار این تصویر را تایید می کنید و تایید می کنید که نقض نمی کند قوانین و شرایط.

* این فیلد الزامی است این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: گواهی اشتغال در رسانه : <p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">توضیح:</span></strong><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL"> گواهی اشتغال در نشریات باید با ذکر تاریخ شروع به کار، سابقه بیمه و وضعیت فعلی همکاری متقاضی با امضای شخص مدیر مسئول و در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دارای مجوز با ذکر تاریخ شروع به کار، سابقه بیمه و وضعیت فعلی همکاری با امضای بالاترین مقام مسئول آن رسانه باشد.&nbsp;</span></p>

درصورتیکه ابعاد تصویر شما بیش از 600 پیکسل عرض و بیش از 600 پیکسل ارتفاع داشته باشد بصورت خودکار تغییر سایز داده خواهد شد، ضمن اینکه فایل تصویر مورد نظر نباید از 500 کیلوبایت تجاوز کند.

انتخاب فایل

با کلیک کردن "ثبت نام", شما حق انتشار این تصویر را تایید می کنید و تایید می کنید که نقض نمی کند قوانین و شرایط.

این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: آیا علاقه مند به شرکت در کلاس های آموزشی مربوط به حرفه خبرنگاری هستید؟ : <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">آیا علاقه مند به شرکت در کلاس های آموزشی مربوط به حرفه خبرنگاری هستید؟</span></p>
این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: آیا علاقه مند به شرکت در مسابقات و برنامه های ورزشی هستید؟ : <p><span style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;" dir="RTL">آیا علاقه مند به شرکت در مسابقات و برنامه های ورزشی هستید؟</span></p>
این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است
این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است

فایل زیر را ابتدا دانلود کنید و پس از تکمیل کردن از طریق فیلد زیر ارسال نمایید.

دانلود فایل

این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است اطلاعات برای: مشخصات افراد تحت تکفل : <p style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL">توضیح : مشخصات افراد تحت تکفل برای تسهیل در ارائه خدمات رفاهی، اردویی، ورزشی و ... (تهیه بلیت، پذیرایی، بیمه و ...) است. لذا در صورت تمایل نداشتن به تکمیل این قسمت و مشارکت در برنامه های گروهی و خانوادگی، خدمات کمیته های مربوط، فقط برای شخص عضو پیش بینی خواهد شد.</p>

Your file must be of zip,rar,doc,pdf,txt,xls,docx,doc type and should exceed 0 KB, but not 1024 KB

Select file

By uploading, you certify that you have the right to distribute this file and that it does not violate the Terms and Conditions.

 
* این فیلد الزامی است این فیلد مورد نیاز است | این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده است فیلد در مشخصات کاربری شما قابل مشاهده است | این فیلد در مشخصات کاربری قابل مشاهده نیست فیلد در مشخصات کاربری شما قابل مشاهده نیست | اطلاعات برای: ? : فیلد توضیحات: ماوش را بر روی آیکون حرکت بدهید راهنما:موس را روی آیکون ببرید